مطابق با مصوبه هیئت مدیره شرکت فرابورس ایران

سرمایه گذار حرفه ای به اشخاص حقیقی یا حقوقی گفته می شود که حداقل یکی از شرایط ذکر شده زیر را داشته باشد.

در خصوص اشخاص حقوقی احراز حداقل يکی از شرايط ذيل ضروری میباشد .

 • تحت نظارت نهادهای مالی

  بانک، بيمه و تمامی نهادهای مالی تحت نظارت سازمان شامل شرکتهای سبدگردان، کارگزاری، تامين سرمايه، پردازش اطلاعات مالی، مشاور سرمايه گذاری، صندوقهای سرما يه گذاری مشترک يا قابل معامله، صندوقهای بازنشستگی ، صندوقهای جسورانه ( VC) ، صندوقهای خصوصی (PE) ، شرکتهای سرمايه گذاری، شرکتهای ليز ينگ، شرکتهای واسطه گری مالی و شرکتهای پذ يرفته شده در يکی از بازارهای شرکت بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران


 • حقوق صاحبان سهام بالای 100 میلیارد ریال

  اشخاصی که حداقل حقوق صاحبان سهام سه سال آخر آنها بيش از 100 ميل يارد ريال باشد و يا ميانگين ارزش پرتفوی سه سال آخر آنها )بر اساس ارزش پرتفوی انتهای هر ماه( بيش از 100 ميليارد ريال باشد.


 • گردش حساب بانکی بیش از 100 میلیارد ریال

  اشخاصی که گردش حساب بانکی آنها طی 6 ماه اخير به ازای هر ماه بيش از 100 ميليارد ريال باشد


 • سبدهای بیش 10 میلیارد ریال

  سبدها با دارايی تحت مد يريت (AUM) بيش از 10 ميليارد ريال .


در خصوص اشخاص حقيقی احراز حداقل يکی از شرايط ذيل ضروری میباشد.

 • پرتفوی بالای 50 میلیارد ریال

  شخصی که مانده حساب يا ارزش ريالی پرتفوی وی طی 6 ماه اخير در انتهای هر ماه مساوی يا بيشتر از 50 ميليارد ريال باشد و يا در 6 ماه اخير، ماهانه به ميزان حداقل 20 ميليارد ريال مجموع ارزش معاملات انجام شده در سمت خريد و فروش وی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران باشد.


 • دارا بودن مدرک علمی

  دارای يکی از مدارک علمی شامل تحليلگر مالی خبره ( CFA)، حسابرسان داخلی (CIA)، حسابداری رسمی مد ير يت (CMA)، مدير يت ريسک مالی (FRM)،اصول بازار سرمايه، تحليلگری، مديريت سبد اوراق بهادار و ارزشيابی اوراق بهادار باشد.


 • سابقه هیئت مدیره

  سابقه عضويت در هيأت مد يره نهادهای مالی داشته باشد.


 • مجموع ارزش قراردادها 10 میلیارد ریال

  در يک سال گذشته جمع ارزش اعمال قراردادهای معامله شده )غير از اوراق اختيار فروش تبعی( وی در بازار مشتقه بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران حداقل معادل 10 ميليارد ريال باشد.


 • سبدهای بیش 10 میلیارد ریال

  با دارايی تحت مد يريت (AUM) بيش از 10 ميليارد ريال .
 • ارکان بازار سرمایه

  کارکنان ارکان بازار سرما يه با حداقل يک سال سابقه بيمه )سازمان بورس و اوراق بهادار، بورسها و بازارهای خارج از بورس، شرکت مديريت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسويه وجوه(.
درصورت دارا بودن شرایط فوق ابتدا از طریق لینک زیر به صورت غیر حضوری در ساوآفرین ثبت نام کنید و از طریق لینک ثبت نام حرفه ایی درخواست ثبت نام بدهید
ثبت نام غیر حضوری
ثبت نام سرمایه گذار حرفه ایی
با تشکر


اطلاعات تماس

021-45236
88690093 , 88696575 ,88682649 
تلفن مستقیم واحد پذیرش : 88691377,88691378
انتقادات،پیشنهادات،نظرات  داخلی 104
تلگرام پذیرش :https://t.me/savbroker_admin
تلگرام مالی:https://t.me/savbroker_voc
info@savbroker.ir 

 تهران، سعادت آباد، خیابان علامه جنوبی، کوچه حق طلب غربی، پلاک 31، واحد 2

کارگزاری رتبه الف

 اولین کارگزار حقوقی رسمی ثبت شده در ایران